WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

JĘZYK POLSKI 4

JĘZYK POLSKI 6

JĘZYK POLSKI 8

HISTORIA 8

HISTORIA 6

HISTORIA 4

PSO HISTORIA

MUZYKA

MATEMATYKA 4

MATEMATYKA 6

MATEMATYKA 8

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

BIOLOGIA 8

BIOLOGIA 6

PRZYRODA

RELIGIA 4

RELIGIA 6

RELIGIA 8

PSO RELIGIA

INFORMATYKA 8

PLASTYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE 8

WYCHOWANIE FIZYCZNE 6

WYCHOWANIE FIZYCZNE 4

CHEMIA 8

FIZYKA 8

WOS

GEOGRAFIA 8

GEOGRAFIA

EDB

scroll back to top